2023. december 01. péntek
Európai Unió
EURÓPAI UNIÓ
(EU fő intézmény)
Főbb adatok:
Terület: 4 054 362 km2 (az EU tagállamainak együttes területe) (2020)
Népesség: 446 100 000 fő (2020.02.01., becslés)
Hivatalos nyelv: francia, angol, holland, görög, dán, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, finn, cseh, észt, lett, litván, magyar, máltai, lengyel, szlovák, szlovén, bolgár, román, ír (gael), horvát
hivatalos zászló: kék alapon elhelyezkedő kör, benne 12 csillag Nobel-békedíjas szervezet (2012)
MEGALAKULÁS
és TEVÉKENYSÉG Az európai integráció első lépéseként Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország 1951. április 18-án Párizsban aláírta az Európai Szén és Acélközösségről szóló Szerződést, amely a szén- és acélipar közös piacának megteremtését célozta. A Montánunió egyezmény 1952. július 23-án lépett hatályba.
1957. március 25-én Rómában ugyanez a hat ország döntött az általános közös piacot célzó Európai Gazdasági Közösség (EGK), valamint az atomenergiai együttműködésről szóló Európai Atomenergia Közösség (Euratom) létrehozásáról, amely 1958. január 1-jén lépett életbe.
A Római Szerződés általános célként vámunió és közös piac létesítését, továbbá a tagállamok gazdaságpolitikájának fokozatos egymáshoz közelítésével a gazdasági élet harmonikus fejlesztését, a folyamatos és kiegyensúlyozott fejlődést, az életszínvonal gyors emelkedését és az államokat összekötő kapcsolatok szorosabbra fűzését jelölte meg.
1965. április 8-án szerződést írtak alá az Európai Gazdasági Közösség (EGK), a Montánunió és az Euratom egyesítéséről, ez 1967. július 1-jén lépett életbe, a három közösség egységesített intézményrendszerét Európai Közösségeknek (EK) nevezték. Az EK működésének alapja a közös és közösségi politikák folytatása, valamint a célkitűzések (mindenekelőtt a közös piac) eléréséhez szükséges közösségi jog kiépítése, az utóbbit szolgáló jogharmonizáció megvalósítása lett.
A Közösségek fenntartásának alapja a mai napig a közös piac (későbbiekben egységes piac), azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő (ma már munkavállalástól függetlenül minden személy) szabad áramlásának biztosítása.
Az Európai Közösségekhez 1973-ban csatlakozott Dánia, Nagy-Britannia és Írország, 1981-ben Görögország, 1986-ban Portugália és Spanyolország.
1986. február 17-én a tagállamok az Egységes Európai Okmány elfogadásával már a közös piac formája, az egységes piac bevezetése mellett döntöttek, ez 1987. július 1-jén lépett életbe.
Az 1992. február 7-én aláírt és 1993. november 1-jén életbe lépett Maastrichti Szerződéssel létrejött a jogi személyiséggel nem rendelkező - lényegében politikai fogalomként létező - Európai Unió.
Az EU első pilléreként határozták meg az Európai Közösségeket (amelyek megőrizték nemzetközi jogalanyiságukat), második pillérként a nem közösségi, csupán kormányközi alapon szerveződő közös kül- és biztonságpolitika, harmadik pillérként pedig szintén kormányközi bel- és igazságügyi együttműködés beindításáról határoztak. A Maastrichti Szerződés létrehozta az uniós állampolgárság fogalmát, és a tagállamok úgy döntöttek, hogy legkésőbb 1999-ig közös pénzt vezetnek be, monetáris uniót hoznak létre.
Az 1997. október 2-án aláírt, 1999. május 1-jén életbe lépett Amszterdami Szerződésben a tagállamok számos területen a még szorosabb integráció mellett döntöttek, így a bel- és igazságügyi kérdések nagy részét (vízum-, menekült- és bevándorlási politika, külső és belső határellenőrzés, igazságügyi együttműködés polgári jogi ügyekben) közösségi szintre emelték.
1995-ben a szervezetbe belépett Ausztria, Finnország és Svédország is, az EU tagállamainak száma ezzel 15-re nőtt.
2001. február 26-án az EU külügyminiszterei Nizzában aláírták az Európai Tanács 2000. december 11-i nizzai csúcsértekezletén elfogadott Nizzai Szerződést az intézményi reformokról. (A megállapodás részlegesen 2003. február 1-jén, majd 2004. november 1-jén lépett hatályba.) A szerződés a bővítéssel járó intézményrendszeri reform kereteit fogja össze, s döntött a tagállamok és a csatlakozó országok majdani szavazati súlyáról, illetve az Európai Parlamentben az egyes országokra jutó képviselői helyek számáról.
A Maastrichti Szerződésnek megfelelően 11 tagállam (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) 1999. január 1-jén bevezette a közös valutát, az eurót, Görögország 2001. január 1-jén, Szlovénia 2007. január 1-jén, Málta és Ciprus
2008. január 1-jén, Szlovákia 2009. január 1-jén, Észtország 2011. január 1-jén, Lettország 2014. január 1-jén, Litvánia 2015. január 1-jén, Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozott az eurózónához, amely így 20 tagú.
Az euró 2002. január 1. óta a készpénz forgalomban is átvette az addig még érvényben lévő nemzeti valuták szerepét.
2004. május 1-jén Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia csatlakozásával az EU 25 tagúra bővült. 2007. január 1-jén az EU tagja lett Bulgária és Románia, Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozásával az EU 28 tagúra bővült.
Az 1999 óta tagjelölt Törökországgal 2005 októberében kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások. 2005. december 17-én az EU tagjelölt országnak ismerte el Macedóniát, 2010. június 17-én Izlandot, 2010. december 17-én Montenegrót, 2012. március 1-jén Szerbiát, 2014. június 27-én Albániát, 2022. június 23-án Moldovát és Ukrajnát, 2022. december 15-én Bosznia-Hercegovinát. (Izlanddal 2010 júliusában kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások, 2015 márciusában azonban visszavonta az európai uniós csatlakozásra vonatkozó kérelmét.) 2012 júniusában Montenegróval, 2014 januárjában Szerbiával, 2022 júliusában Albániával és Észak-Macedóniával megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások.
Az EU állam- és kormányfői 2004. június 17-18-i brüsszeli csúcsértekezletükön fogadták el az Európai Unió alkotmányos szerződését, amelyet 2004. október 29-én Rómában írtak alá. A szerződést 18 ország ratifikálta, de 2005 tavaszán Franciaország és Hollandia lakossága népszavazáson elutasította. Ezután 2007. július 23-án Brüsszelben kormányközi konferencia kezdődött az uniós alkotmány helyébe lépő új EU-szerződés megszövegezéséről.
A 2007. októberi lisszaboni informális csúcstalálkozón az állam- és kormányfők véglegesítették a reformszerződés szövegét, amelyet 2007. december 13-án írtak alá Lisszabonban. A szerződés a tagállamok ratifikációkát követően 2009. december 1-jén hatályba lépett.
A szerződés korszerűsítette az akkor 27 tagállamot tömörítő unió döntéshozatali mechanizmusát, és kötelezővé teszi a tagállamok számára az alapvető jogokról szóló EU-charta elfogadását és alkalmazását (utóbbi alól három ország felmentést kapott). Az eddigi féléves soros elnökségek rendszere átalakult, létrejött az Európai Tanács állandó elnöki posztja, s egyesült az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, illetve a külkapcsolatok biztosának posztja.
Az Európai Unió polgárai által közvetlenül megválasztott Európai Parlament hatásköre fontos új elemekkel bővült az uniós jogalkotás, az uniós költségvetés és a nemzetközi megállapodások vonatkozásában.
A Lisszaboni Szerződés mondja ki először konkrétan, hogy a tagállamok kiléphetnek az unióból. Az uniós munkamódszerek és szavazási szabályok egyszerűsödnek, a szerződés újabb politikai területekre terjeszti ki a tagországok közt szavazásokon (a Tanácsban) alkalmazott, vétójog nélküli (minősített többségi) szavazást.
2014 novemberétől a minősített többség kiszámítása a tagállamok és lakosok száma alapján meghatározott kettős többség elve szerint történik: a határozatokat a tagállamok 55 százalékának kell elfogadnia, s az igennel szavazó tagországok lakosainak száma együttesen el kell hogy érje vagy meghaladja az unió teljes lakosságának 65 százalékát.
A Lisszaboni Szerződés részletesen áttekinti és megerősíti az unió működésének alapjául szolgáló értékeket és célkitűzéseket.
Megőrzi a korábban megállapított jogokat, de ezeken túlmenően új jogokat is létrehoz polgári, politikai, gazdasági és szociális téren. Megerősíti a négy "szabadságot": a személyek, a szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgását a tagországok között és azokon belül.
A szerződés rendelkezik arról is, hogy az EU és a tagállamok a szolidaritás szellemében közösen lépjenek fel, ha terrortámadás, vagy valamilyen katasztrófa sújtja valamely tagországot, hangsúlyozza az energiaügyek fontosságát, illetve az Uniót önálló jogi személyiséggel ruházza fel.
2010. december 1-jén, az EU intézményrendszerét megreformáló Lisszaboni Szerződés hatályba lépésének első évfordulóján hivatalosan megkezdte működését az Európai Külügyi Szolgálat (European External Action Service - EEAS). (Az intézmény létrehozását a Lisszaboni Szerződés rendelte el.) 2012. március 2-án Brüsszelben 25 tagállam vezetői aláírták a fiskális paktum néven is emlegetett, hivatalosan a Szerződés a Gazdasági és Pénzügyi Unión belüli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról nevet viselő dokumentumot, amely elsősorban a költségvetési fegyelem nagyobb mértékű garantálására vonatkozik.
A szerződést Nagy-Britannia és Csehország nem írta alá.
2016. június 23-án a brit EU-tagságról rendezett népszavazáson a szavazók 51,89 százaléka a kilépésre (Brexit) voksolt. 2017. március 29-én hivatalosan elindították a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalássorozatot, aktiválva a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely erre kétévi időtávlatot határoz meg. A Brexit feltételrendszeréről 2018 novemberében aláírt megállapodást a brit alsóház háromszor is elutasította, az új megállapodás alapelveit 2019 októberében szavazta meg.
Az eredetileg 2019. március 29-re tervezett kilépés dátumát brit kezdeményezésre háromszor elhalasztották. A Brexit-megállapodás brit parlamenti ratifikációja 2020. január 22-én, uniós jóváhagyási folyamata január 30-án ért véget.
2020. január 31-én, a Brexit érvényes határnapján az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból.
TAGSÁG
27 tagállam (2020.02.01.): Ausztria (1995), Belgium (alapító, 1957), Bulgária (2007), Ciprus (2004), Csehország (2004), Dánia (1973), Észtország (2004), Finnország (1995), Franciaország (alapító, 1957), Görögország (1981), Hollandia (alapító,1957), Horvátország (2013), Írország (1973), Lengyelország (2004), Lettország (2004), Litvánia (2004), Luxemburg (alapító, 1957), Magyarország (2004), Málta (2004), Németország (alapító, 1957), Olaszország (alapító, 1957), Portugália (1986), Románia (2007), Spanyolország (1986), Svédország (1995), Szlovákia (2004), Szlovénia (2004).
Nagy-Britannia 1973-ban tagja lett az EU-nak, ahonnan első tagállamként 2020. január 31-én kilépett.

SZERVEZETI/CSOPORT-TAGSÁG: 2012.- A NOBEL-BÉKEDÍJ KITÜNTETETTJEI csoport (több mint hat évtizeden keresztül segítette elő a béke, a megbékélés, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását Európában)

Országok szerint